HET ROER GAAT OM

In navolging van de landelijke huisartsenactie ‘Het  roer moet om’ is een website gelanceerd waarop staat wat er concreet is afgesproken en wat dat betekent voor de dagelijkse praktijk.
De afspraken zijn gemaakt in vervolg op de succesvolle landelijke huisartsenactie. Begin oktober bereikten huisartsen, zorgverzekeringen en patiënten een akkoord, waarin is afgesproken dat huisartsen minder bureaucratie en gelijkwaardigere contractonderhandelingen krijgen.
Op de site hetroergaatom.nl is te vinden welke afspraken per 1 januari 2016 zijn ingegaan en wat er nog nader wordt uitgewerkt. Zo hoeven huisartsen nu al geen aparte formulieren meer in te vullen voor speciale voeding of dieetpreparaten en is er nog maar een keer een machtiging nodig voor een Baxter-rol. Het uitwerken van andere aanbevelingen, over bijvoorbeeld CIZ-indicaties, en een beter borging van het declaratieverkeer vergt meer tijd.
De site is een initiatief van alle betrokken partijen waaronder de LHV, Ineen, ZN en het ministerie van VWS.

het roer